Steeds meer boerderijen en stallen sluiten hun deuren

Leegstand agrarisch vastgoed

Leegstand van agrarisch vastgoed

Wanneer de leegstandproblematiek in Nederland ter sprake komt, denken de meesten in eerste instantie aan de vele winkelpanden en kantoorcomplexen die momenteel leegstaan. Dit is niet verwonderlijk, want door de boom binnen de vastgoedmarkt, de economische recessie van de afgelopen jaren die daarop volgde en een toenemend aantal faillissementen als gevolg daarvan, kampen veel gemeentes met een groot aanbod van leegstaande winkel- en kantoorpanden. In stedelijke gebieden springt deze vorm van leegstand natuurlijk als eerste in het oog. Kijkt men echter naar de problematiek rondom de leegstand van agrarisch vastgoed, dan kan men constateren dat deze vorm van leegstand in de toekomst een nog groter probleem zal opleveren: de verwachte leegstand van agrarisch vastgoed in Nederland zal in 2030 om en nabij de 15 miljoen m2 bedragen en dat is groter dan te verwachten leegstand van kantoren en winkels in Nederland.

De verwachte leegstand van agrarisch vastgoed zal in 2030 groter zijn dan die van kantoren en winkels in Nederland.

Nog meer dan bij de leegstand van kantoor- en winkelruimtes kan men de leegstand van agrarisch vastgoed als een structureel en niet als een conjunctuurprobleem beschouwen. Demografische ontwikkelingen in Nederland tonen duidelijk aan dat in de toekomst vele agrarische bedrijven hun huidige functie zullen verliezen en dat steeds minder agrarische bedrijven in Nederland over een nog reƫel toekomstperspectief zullen beschikken, een proces dat al lang in gang is gezet en dat de komende jaren zal voortduren. De prognose is dat tot 2030 maar liefst 24.000 agrarische bedrijven hun deuren zullen sluiten met een totale oppervlakte van minimaal 32 miljoen m2. Voor een deel daarvan kan een andere bestemming gevonden worden, de helft van deze agrarische bedrijven zal echter leegstaan. De leegstand van agrarisch vastgoed is dus een probleem dat men als gemeente niet dient te onderschatten.

Leegstand van agrarisch vastgoed: een uitdaging voor gemeentelijke beleidsmakers

Voor gemeentes met veel agrarische bedrijven binnen hun grenzen, vormt de toenemende leegstand van agrarisch vastgoed dus een groeiend probleem. Het is namelijk van groot belang ervoor te zorgen dat ook landelijke gemeentes en landelijk gebied in de toekomst vitaal, sociaal en economisch gezond blijven. Aangezien voor een deel van het leegstaande agrarische vastgoed niet gemakkelijk een andere bestemming gevonden kan worden, staan gemeentelijke beleidsmakers wat betreft de problematiek rondom de leegstand van agrarisch vastgoed voor een uitdaging: hoe transformeert men agrarische bedrijven tot bijvoorbeeld wooneenheden, recreatie- en werkunits of zorgboerderijen? Door te zoeken naar nieuwe functies voor leegstaande agrarische bedrijven, dienen gemeentes er zorg voor te dragen dat ze via beleid een landelijk gebied revitaliseren en de leegstand van agrarisch vastgoed als probleem onderkennen.

Hoe transformeert men agrarische bedrijven tot bijvoorbeeld wooneenheden, recreatie- en werkunits of zorgboerderijen?

Leegstand van agrarisch vastgoed: bied ruimte voor innovatieve oplossingen

De leegstand van agrarisch vastgoed verlangt dat gemeentes nieuwe activiteiten ontplooien of in de toekomst toestaan, die ervoor kunnen zorgen dat de leefbaarheid ook binnen landelijke gemeentes in de komende decennia optimaal blijft. Alleen door soepeler met gemeentelijke regelgeving en bestemmingsplannen om te gaan is het mogelijk de leegstand van agrarisch vastgoed te bestrijden en terug te dringen en bijvoorbeeld kapitaalverlies en de teloorgang van cultuurhistorisch erfgoed effectief tegen te gaan. Initiatieven als mantelzorgboerderijen of kampeerwinkels in leegstaand agrarisch vastgoed hebben niet alleen een maatschappelijke waarde, ze kunnen er ook voor zorgen dat de leegstand van agrarisch vastgoed niet verder toeneemt en dat er een nieuwe functie wordt gevonden voor leegstaande boerderijen en stallen. Te vaak passen dergelijke initiatieven echter niet in de bestemmingsplannen of het beleid van de gemeente, omdat winkels op een bedrijventerrein horen, waardoor ook andere initiatieven ontmoedigd worden. Leegstanddokters denkt graag met gemeentes mee over de leegstand van agrarisch vastgoed binnen de gemeentegrenzen en de mogelijke oplossingen hiervoor.